ʟ̼ầ̼ɴ̼ ̼đ̼ầ̼ᴜ̼ ̼ᴠ̼ề̼ ̼ɴ̼ʜ̼à̼ ̼ɴ̼ɢ̼ư̼ờ̼ɪ̼ ̼ʏ̼ê̼ᴜ̼ ̼ᴄ̼ô̼ ̼ɢ̼á̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ẳ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ắ̼ɴ̼ ̼ɴ̼ó̼ɪ̼:̼ ̼”̼ɴ̼ʜ̼à̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ó̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ê̼ᴜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ẩ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ọ̼ɴ̼ ̼ᴠ̼ợ̼,̼ ̼ᴛ̼ô̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ũ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ó̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ê̼ᴜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ẩ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ọ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ồ̼ɴ̼ɢ̼”̼.

Uncategorized

N̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼

N̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼: ‘̼N̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼d̼â̼u̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼’̼

̼C̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼s̼a̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼á̼t̼ ̼m̼ẻ̼ ̼”̼s̼a̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼à̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼ầ̼u̼”̼.̼

N̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼, tôi cũng có

̼M̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼ấ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼h̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼:̼

̼”̼N̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼”̼,̼ ̼”̼c̼h̼á̼u̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼b̼a̼o̼ ̼d̼u̼n̼g̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼g̼ỡ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼”̼.̼

̼C̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼ề̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼

̼M̼ấ̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼ở̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ả̼.̼ ̼N̼g̼ồ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼g̼i̼ụ̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼c̼ơ̼m̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼l̼à̼m̼ ̼3̼ ̼m̼â̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼r̼ã̼i̼.̼ ̼T̼h̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼b̼à̼ ̼m̼u̼a̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼c̼ả̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼ấ̼u̼.̼

̼T̼r̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼n̼g̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼o̼a̼y̼ ̼h̼o̼a̼y̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼a̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ả̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼b̼ế̼p̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ó̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼s̼a̼i̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼n̼ú̼c̼,̼ ̼c̼u̼ố̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼m̼á̼u̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼m̼á̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼g̼ạ̼c̼ ̼c̼h̼o̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼x̼é̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼r̼a̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ằ̼n̼ ̼n̼h̼ằ̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼m̼.̼

̼C̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼:̼

̼”̼Đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼e̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼m̼,̼ ̼n̼é̼t̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼b̼à̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ị̼u̼.̼ ̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼n̼g̼ó̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼e̼m̼ ̼q̼u̼ấ̼n̼ ̼v̼ả̼i̼ ̼m̼á̼u̼ ̼t̼h̼ấ̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼c̼ả̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼”̼C̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ệ̼t̼.̼ ̼N̼ấ̼u̼ ̼m̼â̼m̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼à̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼ầ̼u̼.̼ ̼T̼h̼ô̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼1̼1̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼à̼y̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ợ̼i̼”̼.̼

N̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼, tôi cũng có

̼T̼h̼ê̼m̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ợ̼n̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼a̼y̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼:̼ ̼”̼E̼m̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼m̼ẹ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼L̼i̼ệ̼u̼ ̼m̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼a̼n̼h̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼v̼ợ̼”̼.̼

̼T̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼e̼m̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼S̼u̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ở̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼à̼n̼g̼ ̼d̼â̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼l̼u̼ô̼n̼:̼ ̼”̼A̼n̼h̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ự̼ ̼x̼ắ̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼a̼n̼h̼.̼ ̼N̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼d̼â̼u̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼,̼ ̼í̼c̼h̼ ̼k̼ỷ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼ổ̼i̼”̼.̼

̼E̼m̼ ̼ứ̼c̼ ̼q̼u̼á̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼i̼ề̼m̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼1̼ ̼t̼r̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼ ̼B̼à̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼e̼m̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼h̼ê̼ ̼g̼ớ̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼è̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼è̼o̼ ̼c̼ổ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼.̼ ̼T̼i̼ệ̼n̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼:̼ ̼”̼B̼á̼c̼ ̼c̼ứ̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼á̼c̼.̼ ̼G̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼á̼c̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼à̼n̼g̼ ̼d̼â̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼ý̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼b̼a̼o̼ ̼d̼u̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼à̼n̼g̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼g̼ỡ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼”̼.̼

N̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼, tôi cũng có

̼N̼ó̼i̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼e̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼b̼á̼c̼ ̼ấ̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼ ̼x̼á̼c̼h̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼H̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼s̼ố̼,̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼”̼.̼

̼D̼ù̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼ắ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼”̼p̼h̼ũ̼ ̼m̼ặ̼t̼”̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼Đ̼a̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼”̼c̼h̼ạ̼y̼”̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼s̼á̼c̼h̼,̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼”̼c̼h̼ạ̼y̼”̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ọ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼h̼ọ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼”̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼”̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼C̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼ề̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼

̼M̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼h̼ê̼ ̼g̼ớ̼m̼,̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼n̼ạ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼d̼â̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼(̼đ̼ứ̼t̼ ̼t̼a̼y̼)̼,̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼c̼o̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼ả̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ứ̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼à̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼ ̼

ST

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *